از اوایل قرن بیست و یکم، حوزه روانشناسی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات مختلفی در این زمینه منتشر شد. اگرچه برخی رشد "اقتصاد رفتاری (behavioral Economcis)" را یک مد زودگذر قلمداد می‌کردند اما بهرصورت اقتصاد رفتاری به عنوان یک دیسیپلین علمی مشروع باقی ماند. تیرول نیز تحت تاثیر این فضا بخشی از فعالیت خود را به این حوزه اختصاص داده و حتی وعده داد که به زودی کتابی در این زمینه منتشر خواهد کرد که تا کنون نکرده است. وقوع بحران مالی ضربه بزرگی به اعتبار علم اقتصاد و دانش آموختگان اقتصاد بود. ابعاد این قضیه آنقدر بزرگ بود که این موضوع در دستور کار بسیاری از محققین از جمله ژان تیرول قرار گرفت. از سال 2008 به این سو وی تلاش کرده تا مقوله نظارت بر بانکها به طور عام و ریسک نقدینگی را به طور خاص تحلیل و مطالعه کند. روشن است که رویکرد وی به این موضوعات که در بادی نظر "کلان (macroeconomics)" یا "مالیه کلان(Macro-finance)" قلمداد می‌شوند رویکرد اقتصاد خرد است. در این حوزه نیز وی یافته‌های خود را به شکل چند کتاب منتشر کرده است. در مجموع باید گفت که ژان تیرول اقتصاددان برجسته‌ای است که مزیت خود در نظریه بازیها را اهرمی برای مطالعه حوزه‌های مختلفی چون سازماندهی صنعتی، حاکمیت شرکتی، اقتصاد رفتاری و مالیه کلان کرده و به خوبی از پس تنوع موضوعات برآمده است. این امر ممکن نبوده مگر با کمک هوش سرشار، آموزش بسیار خوب و تلاش ستودنی که از خود نشان داده است. باید کسب این عنوان را به وی تبریک گفت و چشم انتظار روزی بود تا از جمع دانش آموختگان ایرانی نیز یک دارنده مدال استخراج شود. https://telegram.me/ali_sarzaeem

از اوایل قرن بیست و یکم، حوزه روانشناسی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات مختلفی در این زمینه منتشر شد. اگرچه برخی رشد "اقتصاد رفتاری (behavioral Economcis)" را یک مد زودگذر قلمداد می‌کردند اما بهرصورت اقتصاد رفتاری به عنوان یک دیسیپلین علمی مشروع باقی ماند. تیرول نیز تحت تاثیر این فضا بخشی از فعالیت خود را به این حوزه اختصاص داده و حتی وعده داد که به زودی کتابی در این زمینه منتشر خواهد کرد که تا کنون نکرده است.
وقوع بحران مالی ضربه بزرگی به اعتبار علم اقتصاد و دانش آموختگان اقتصاد بود. ابعاد این قضیه آنقدر بزرگ بود که این موضوع در دستور کار بسیاری از محققین از جمله ژان تیرول قرار گرفت. از سال 2008 به این سو وی تلاش کرده تا مقوله نظارت بر بانکها به طور عام و ریسک نقدینگی را به طور خاص تحلیل و مطالعه کند. روشن است که رویکرد وی به این موضوعات که در بادی نظر "کلان (macroeconomics)" یا "مالیه کلان(Macro-finance)" قلمداد می‌شوند رویکرد اقتصاد خرد است. در این حوزه نیز وی یافته‌های خود را به شکل چند کتاب منتشر کرده است.
در مجموع باید گفت که ژان تیرول اقتصاددان برجسته‌ای است که مزیت خود در نظریه بازیها را اهرمی برای مطالعه حوزه‌های مختلفی چون سازماندهی صنعتی، حاکمیت شرکتی، اقتصاد رفتاری و مالیه کلان کرده و به خوبی از پس تنوع موضوعات برآمده است. این امر ممکن نبوده مگر با کمک هوش سرشار، آموزش بسیار خوب و تلاش ستودنی که از خود نشان داده است. باید کسب این عنوان را به وی تبریک گفت و چشم انتظار روزی بود تا از جمع دانش آموختگان ایرانی نیز یک دارنده مدال استخراج شود.
https://telegram.me/ali_sarzaeem