☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ شاخص اجرای قرارداد، تعداد روزهایی است که به طول می انجامد تا مراحل قانونی اجرای قرارداد طی شود و هزینه انجام این مراحل به عنوان درصدی از طلب یا بدهی، مورد توجه است. بالا بودن این شاخص نشان از پرهزینه بودن مبادلاتی است که به بستن قرارداد نیاز دارد. لذا یکی از مجاری کاهش حجم مبادلات مولد, بالا بودن این شاخص است. کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا @school_of_institutional_economy

☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
شاخص اجرای قرارداد، تعداد روزهایی است که به طول می انجامد تا مراحل قانونی اجرای قرارداد طی شود و هزینه انجام این مراحل به عنوان درصدی از طلب یا بدهی، مورد توجه است.

بالا بودن این شاخص نشان از پرهزینه بودن مبادلاتی است که به بستن قرارداد نیاز دارد. لذا یکی از مجاری کاهش حجم مبادلات مولد, بالا بودن این شاخص است.


کانال مدرسه اقتصاد نهادگرا
@school_of_institutional_economy