http://bayanbox.ir/view/8757409177800455585/UK-Local-transparency-guidance.png |قانون سال 2015 و دستورالعمل‌های جامع شفافیت در دولت‌های محلی انگلستان| همانطور که پیشتر در مطالبی از جمله «دیوید کمرون و شفافیت در دولت انگلستان» توضیح داده شد، دولت انگلستان برنامه‌ای جدی و پرسرعت را برای ترویج شفافیت در سطوح مختلف خود برنامه‌ریزی نمود. در این پست، گزارشی از جدیدترین اسناد شفافیت این کشور در رابطه با «شفافیت در دولت‌های محلی» تقدیم می‌گردد. http://transparency4iran.ir/post/86 #شفافیت

http://bayanbox.ir/view/8757409177800455585/UK-Local-transparency-guidance.png
|قانون سال 2015 و دستورالعمل‌های جامع شفافیت در دولت‌های محلی انگلستان|

همانطور که پیشتر در مطالبی از جمله «دیوید کمرون و شفافیت در دولت انگلستان» توضیح داده شد، دولت انگلستان برنامه‌ای جدی و پرسرعت را برای ترویج شفافیت در سطوح مختلف خود برنامه‌ریزی نمود. در این پست، گزارشی از جدیدترین اسناد شفافیت این کشور در رابطه با «شفافیت در دولت‌های محلی» تقدیم می‌گردد.
http://transparency4iran.ir/post/86
#شفافیت