http://bayanbox.ir/view/7219001807193133584/Untitled-picture-1.png |اینفوگرافیک: "پایان نهانکاری"| یک کمپین تازه تاسیس به اسم Publish What You Pay وجود دارد که به دنبال ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در صنایع استخراجی است تا بدین وسیله مردم از مبادلات و معاملات با خبر باشند و بر اساس آن از دولت خود مطالبه گری کنند. اینفوگرافیکی که در آدرس زیر است، توسط این کمپین تولید شده است. http://transparency4iran.ir/post/77 #شفافیت

http://bayanbox.ir/view/7219001807193133584/Untitled-picture-1.png
|اینفوگرافیک: "پایان نهانکاری"|

یک کمپین تازه تاسیس به اسم Publish What You Pay وجود دارد که به دنبال ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در صنایع استخراجی است تا بدین وسیله مردم از مبادلات و معاملات با خبر باشند و بر اساس آن از دولت خود مطالبه گری کنند. اینفوگرافیکی که در آدرس زیر است، توسط این کمپین تولید شده است.
http://transparency4iran.ir/post/77
#شفافیت