|فراتر از شفافیت: داده‌باز و آینده نوآوری مدنی| این هندبوک شامل 22 مقاله در حوزه شفافیت، حکومت داده باز و مسایل مرتبط با آن نظیر فرهنگ داده باز، استانداردهای داده باز و ... می باشد که توسط موسسه Code for America انتشار یافته است. این هندبوک از آدرس زیر قابل دسترسی می‌باشد. http://transparency4iran.ir/post/60 #داده‌باز #شفافیت

|فراتر از شفافیت: داده‌باز و آینده نوآوری مدنی|

این هندبوک شامل 22 مقاله در حوزه شفافیت، حکومت داده باز و مسایل مرتبط با آن نظیر فرهنگ داده باز، استانداردهای داده باز و ... می باشد که توسط موسسه Code for America انتشار یافته است. این هندبوک از آدرس زیر قابل دسترسی می‌باشد.
http://transparency4iran.ir/post/60
#داده‌باز
#شفافیت