|مجمع جهانی اقتصاد: جعبه ابزاری هوشمند برای حکومت‌ها| مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) اخیرا گزارشی بسیار جالب توجهی را با هدف بررسی «آینده حکومت‌ها» منتشر کرده است. این گزارش نقش فناوری، بویژه فناوری ICT، بر متحول شدن نقش و جایگاه حکومت‌ها و مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت 3 سناریوی مختلف را برای آینده حکومت‌ها تصویر کرده و ویژگی‌های هر یک را بررسی می‌نماید. می‌توانید این گزارش را از طریق آدرس زیر، مطالعه کنید. http://transparency4iran.ir/post/58 #شفافیت

|مجمع جهانی اقتصاد: جعبه ابزاری هوشمند برای حکومت‌ها|

مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) اخیرا گزارشی بسیار جالب توجهی را با هدف بررسی «آینده حکومت‌ها» منتشر کرده است. این گزارش نقش فناوری، بویژه فناوری ICT، بر متحول شدن نقش و جایگاه حکومت‌ها و مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت 3 سناریوی مختلف را برای آینده حکومت‌ها تصویر کرده و ویژگی‌های هر یک را بررسی می‌نماید. می‌توانید این گزارش را از طریق آدرس زیر، مطالعه کنید.
http://transparency4iran.ir/post/58
#شفافیت