http://bayanbox.ir/view/5587745190745176906/Tunisia-670.jpg |مشارکت حکومت باز: زمان‌بندی تعهدات کشورهای مختلف دنیا در حوزه داده باز و حکومت باز| «همکاری حکومت باز»، تعهدات کشورهای 65 گانه (تاکنون) را در قالب نمودارهایی گرافیکی ارائه و عرضه نموده است تا بدین ترتیب تعهدات را مشخص‌تر، شفاف‌تر و قابل پیگیری‌تر نماید. http://transparency4iran.ir/post/56 #داده باز

http://bayanbox.ir/view/5587745190745176906/Tunisia-670.jpg
|مشارکت حکومت باز: زمان‌بندی تعهدات کشورهای مختلف دنیا در حوزه داده باز و حکومت باز|

«همکاری حکومت باز»، تعهدات کشورهای 65 گانه (تاکنون) را در قالب نمودارهایی گرافیکی ارائه و عرضه نموده است تا بدین ترتیب تعهدات را مشخص‌تر، شفاف‌تر و قابل پیگیری‌تر نماید.
http://transparency4iran.ir/post/56
#داده باز