|شباهت‌ها و تفاوت‌های مباحث «شفافیت» و «داده باز»| مفاهیم شفافیت و داده باز، در متون مختلف به کرات و به سهولت بجای یکدیگر بکار می‌روند، چرا که ویژگی‌ها مشترک و شباهت‌های زیادی دارند. با این حال این دو مفهوم تمایزات مهمی نیز با یکدیگر دارند. http://transparency4iran.ir/post/54 #شفافیت #داده باز

|شباهت‌ها و تفاوت‌های مباحث «شفافیت» و «داده باز»|

مفاهیم شفافیت و داده باز، در متون مختلف به کرات و به سهولت بجای یکدیگر بکار می‌روند، چرا که ویژگی‌ها مشترک و شباهت‌های زیادی دارند. با این حال این دو مفهوم تمایزات مهمی نیز با یکدیگر دارند.
http://transparency4iran.ir/post/54
#شفافیت
#داده باز