| اخبار شفافیت | با توجه به کمبود در منابع پیش بینی شده طرح تحول سلامت و عدم شفافیت در مصارف این منابع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار شفافیت بیشتر و تحقیق و تفحص در نحوه توزیع این منابع شدند: نادر قاضی‌پور،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده شدن طرح تحقیق وتفحص از نحوه توزیع منابع در طرح تحول سلامت خبرداد. http://sepidonline.ir/d/2398-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.html #شفافیت

| اخبار شفافیت |

با توجه به کمبود در منابع پیش بینی شده طرح تحول سلامت و عدم شفافیت در مصارف این منابع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار شفافیت بیشتر و تحقیق و تفحص در نحوه توزیع این منابع شدند:
نادر قاضی‌پور،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده شدن طرح تحقیق وتفحص از نحوه توزیع منابع در طرح تحول سلامت خبرداد.
http://sepidonline.ir/d/2398-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA.html
#شفافیت