|دسترسی به اطلاعات و شفافیت در قوه قضائیه، راهنمایی مبتنی بر برترین تجارب در آمریکای لاتین| این سند با بررسی برترین تجارب آمریکای لاتین در حوزه دسترسی به اطلاعات و شفافیت قوه قضائیه، پیشنهاداتی عملی را در این زمینه ارائه می‌نماید. http://transparency4iran.ir/post/45 #شفافیت

|دسترسی به اطلاعات و شفافیت در قوه قضائیه، راهنمایی مبتنی بر برترین تجارب در آمریکای لاتین|

این سند با بررسی برترین تجارب آمریکای لاتین در حوزه دسترسی به اطلاعات و شفافیت قوه قضائیه، پیشنهاداتی عملی را در این زمینه ارائه می‌نماید.
http://transparency4iran.ir/post/45
#شفافیت