|پیمان کاری باز: مرزی جدید به سوی شفافیت و پاسخگویی| در این سند تلاش شده تا تجارب و ابزارهای مفیدی برای ایجاد شفافیت در فرایندهای پیمانکاری و مقاطعه‌نویسی را بصورت منسجم ارائه گردد. http://transparency4iran.ir/post/44 #شفافیت

|پیمان کاری باز: مرزی جدید به سوی شفافیت و پاسخگویی|

در این سند تلاش شده تا تجارب و ابزارهای مفیدی برای ایجاد شفافیت در فرایندهای پیمانکاری و مقاطعه‌نویسی را بصورت منسجم ارائه گردد.
http://transparency4iran.ir/post/44
#شفافیت