http://bayanbox.ir/view/1900825277716938081/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.jpg |مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد| مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ای از گزارش‌هایی پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد را منتشر کرده است. این مجموعه به صورت طبقه بندی شده از آدرس زیر قابل دسترسی است: http://transparency4iran.ir/post/41 #شفافیت

http://bayanbox.ir/view/1900825277716938081/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.jpg
|مجموعه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد|

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ای از گزارش‌هایی پیرامون شفافیت و مبارزه با فساد را منتشر کرده است. این مجموعه به صورت طبقه بندی شده از آدرس زیر قابل دسترسی است:
http://transparency4iran.ir/post/41
#شفافیت