|داده‌های باز حاکمیتی متصل: درس‌هایی از Data.gov.uk| این مقاله که توسط جمعی از اساتید دانشگاه سوثمپتون انگلستان University of Southampton در IEEE Computer Society انتشار یافته است، به مطالعه موردی وبگاه حکومت باز انگلستان میپردازد و تجربیات و نحوه ی ایجاد حکومت باز را در اینترنت تشریح میکند. http://transparency4iran.ir/post/40 #شفافیت

|داده‌های باز حاکمیتی متصل: درس‌هایی از Data.gov.uk|

این مقاله که توسط جمعی از اساتید دانشگاه سوثمپتون انگلستان University of Southampton در IEEE Computer Society انتشار یافته است، به مطالعه موردی وبگاه حکومت باز انگلستان میپردازد و تجربیات و نحوه ی ایجاد حکومت باز را در اینترنت تشریح میکند.
http://transparency4iran.ir/post/40
#شفافیت