|اصولی بین‌المللی برای قانون‌گذاری «گزارش‌دهندگان تخلفات»| «گزارش‌دهندگان تخلفات» (Whistleblowers) از نقش مهمی در افشای فساد، کلاه‌برداری، سوءمدیریت و سایر تخلفاتی که سلامت و امنیت عمومی، سلامت مالی، حقوق انسانی، محیط زیست و حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد، برخوردارند. http://transparency4iran.ir/post/36 #شفافیت

|اصولی بین‌المللی برای قانون‌گذاری «گزارش‌دهندگان تخلفات»|

«گزارش‌دهندگان تخلفات» (Whistleblowers) از نقش مهمی در افشای فساد، کلاه‌برداری، سوءمدیریت و سایر تخلفاتی که سلامت و امنیت عمومی، سلامت مالی، حقوق انسانی، محیط زیست و حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد، برخوردارند.
http://transparency4iran.ir/post/36
#شفافیت