|شفافیت در حاکمیت: 6 راهبرد برای تحقق حکومتی باز و مشارکت‌جویانه‌تر| این جزوه، ضمن توضیح پیرامون تأثیر روندها جدید فناوری و اجتماعی در فرایندهای دموکراسی، شش راهبرد را برای تحقق شفافیت در حاکمیت معرفی می‌نماید. http://transparency4iran.ir/post/34 #شفافیت

|شفافیت در حاکمیت: 6 راهبرد برای تحقق حکومتی باز و مشارکت‌جویانه‌تر|

این جزوه، ضمن توضیح پیرامون تأثیر روندها جدید فناوری و اجتماعی در فرایندهای دموکراسی، شش راهبرد را برای تحقق شفافیت در حاکمیت معرفی می‌نماید.
http://transparency4iran.ir/post/34
#شفافیت