|پارلمان و دسترسی به اطلاعات: تلاش برای حکومت شفاف| در این سند پیشنهادات مفیدی در راستای افزایش شفافیت پارلمان ارائه شده است. http://transparency4iran.ir/post/32 #شفافیت

|پارلمان و دسترسی به اطلاعات: تلاش برای حکومت شفاف|
در این سند پیشنهادات مفیدی در راستای افزایش شفافیت پارلمان ارائه شده است.
http://transparency4iran.ir/post/32
#شفافیت