|مقاله داده باز حاکمیتی، ضربان قلب شهرها| این مقاله که بوسیله سه نفر از پژوهشگران دانشگاههای واشنگتن و مرکز میان رشته ای دانشگاه عبری نوشته شده است به تحلیل شاخصهای (OGD (Open Government Data پرداخته است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/28 #شفافیت

|مقاله داده باز حاکمیتی، ضربان قلب شهرها|
این مقاله که بوسیله سه نفر از پژوهشگران دانشگاههای واشنگتن و مرکز میان رشته ای دانشگاه عبری نوشته شده است به تحلیل شاخصهای (OGD (Open Government Data پرداخته است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/28
#شفافیت