| گزارش جهانی فساد در بخش سلامت | هرساله حدود 3,000 میلیارد دلار امریکا در بخش سلامت هزینه می‌شود که اکثر این مبلغ از منبع مالیات مردم تشکیل می‌شود. این حجم عظیم تراکنش مالی، جذابیت زیادی برای سوء استفاده ایجاد می‌کند. سازمان شفافیت بین الملل، از سال 2001 اقدام به انتشار گزارشهای سالانه‌ی فساد کرده است که در سال 2006 به موضوع فساد در بخش سلامت میپردازد. این گزارش شامل سه بخش اصلی است که فهرست آن در ادامه آمده است: http://transparency4iran.ir/post/168

| گزارش جهانی فساد در بخش سلامت |

هرساله حدود 3,000 میلیارد دلار امریکا در بخش سلامت هزینه می‌شود که اکثر این مبلغ از منبع مالیات مردم تشکیل می‌شود. این حجم عظیم تراکنش مالی، جذابیت زیادی برای سوء استفاده ایجاد می‌کند.

سازمان شفافیت بین الملل، از سال 2001 اقدام به انتشار گزارشهای سالانه‌ی فساد کرده است که در سال 2006 به موضوع فساد در بخش سلامت میپردازد. این گزارش شامل سه بخش اصلی است که فهرست آن در ادامه آمده است:

http://transparency4iran.ir/post/168