|راهنمای سیاست‌گذاری در حوزه داده باز| در این گزارش، بنیاد سان‌لایت، ابعاد کلی خط‌ مشی ناظر به «داده باز» را ترسیم نموده است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/18 #داده_باز

|راهنمای سیاست‌گذاری در حوزه داده باز|
در این گزارش، بنیاد سان‌لایت، ابعاد کلی خط‌ مشی ناظر به «داده باز» را ترسیم نموده است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/18
#داده_باز