|جزوه ای از موسسه بانک جهانی درباره ایجاد حکمرانی شفاف| جزوه ای است از موسسه بانک جهانی. این موسسه که زیر نظر بانک جهانی مشغول به کار است، جزوه ای درباره آزادی اطلاعات و شفافیت در حکمرانی منتشر کرده است که به موضوعاتی همچون حق دسترسی به اطلاعات، کنترل بر پارلمان، شفافیت اطلاعات و... می پردازد. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/16 #شفافیت

|جزوه ای از موسسه بانک جهانی درباره ایجاد حکمرانی شفاف|
جزوه ای است از موسسه بانک جهانی. این موسسه که زیر نظر بانک جهانی مشغول به کار است، جزوه ای درباره آزادی اطلاعات و شفافیت در حکمرانی منتشر کرده است که به موضوعاتی همچون حق دسترسی به اطلاعات، کنترل بر پارلمان، شفافیت اطلاعات و... می پردازد.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/16
#شفافیت