|راهنمای مقابله با فساد به زبان ساده| در این سند که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، عمده مفاهیم موجود در ادبیات پیرامون فساد گردآوری گردیده، پیرامون هر یک توضیحی به زبان ساده ارائه شده و برخی از اسناد یا لینک‌های مرتبط در رابطه با آنها معرفی گردیده است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/15 #شفافیت

|راهنمای مقابله با فساد به زبان ساده|
در این سند که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، عمده مفاهیم موجود در ادبیات پیرامون فساد گردآوری گردیده، پیرامون هر یک توضیحی به زبان ساده ارائه شده و برخی از اسناد یا لینک‌های مرتبط در رابطه با آنها معرفی گردیده است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/15
#شفافیت