|هند بوک شفافیت و پاسخگویی| این کتاب به بررسی جایگاه و اهمیت شفافیت و پاسخگویی در پارلمان میپردازد. این کتاب با همکاری پارلمان اندونزی و بخش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP Parliamentary Support Programme) تالیف شده است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/27 #شفافیت

|هند بوک شفافیت و پاسخگویی|
این کتاب به بررسی جایگاه و اهمیت شفافیت و پاسخگویی در پارلمان میپردازد. این کتاب با همکاری پارلمان اندونزی و بخش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP Parliamentary Support Programme) تالیف شده است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/27
#شفافیت