|شفافیت برای ایران؛ چیستی، چرایی، چگونگی ...| شفافیت (Transparency) کلیدواژه‌ای است که امروزه زیاد شنیده می‌شود، هر چند درست و کامل شناخته شده نیست، چه برسد به تحقق آن. شفافیت مکانیزمی خودکنترل است که اثرات مهمی از جمله توانمندسازی فرایندها و جلوگیری از فساد از جمله آنهاست. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/11 #شفافیت

|شفافیت برای ایران؛ چیستی، چرایی، چگونگی ...|
شفافیت (Transparency) کلیدواژه‌ای است که امروزه زیاد شنیده می‌شود، هر چند درست و کامل شناخته شده نیست، چه برسد به تحقق آن. شفافیت مکانیزمی خودکنترل است که اثرات مهمی از جمله توانمندسازی فرایندها و جلوگیری از فساد از جمله آنهاست.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/11
#شفافیت