شهید عبور کرد/ با انتخابی برتر/ همان دردی که امروز اقتصاد،مقاومتی را نگه داشته است/ نظام انتخاب غلط/ شهید نماد انتخابگری هوشمند است/ انتخاب کالای داخلی و خرید محصولات ایرانی یعنی حرکت در راه شهید انتخابگر/ اگر بذل جان درراه آرمان سر شهید است/ هزینه در راه کالای داخلی راه شهید است... #سعید_آتشبار http://telegram.me/sspadam

شهید عبور کرد/ با انتخابی برتر/
همان دردی که امروز اقتصاد،مقاومتی را نگه داشته است/ نظام انتخاب غلط/
شهید نماد انتخابگری هوشمند است/
انتخاب کالای داخلی و خرید محصولات ایرانی یعنی حرکت در راه شهید انتخابگر/
اگر بذل جان درراه آرمان سر شهید است/ هزینه در راه کالای داخلی راه شهید است...

#سعید_آتشبار
http://telegram.me/sspadam