حقیقت این است که جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی الگوی متناسب خود را نداشته و آزمونی نداده ! دوستان از قضاوت بپرهیزند ... الگوی متناسب ارایه شده حال زمان اجراست ! اقتصاد مقاومتی را دریابید ! #حسین_زمانی_میقان @hzamanim

حقیقت این است که جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی الگوی متناسب خود را نداشته و آزمونی نداده !

دوستان از قضاوت بپرهیزند ... الگوی متناسب ارایه شده حال زمان اجراست !

اقتصاد مقاومتی را دریابید !

#حسین_زمانی_میقان
@hzamanim