#اعتماد_به_بیگانه_آفت_اقتصاد_مقاومتی یکی از اهدافِ #اقتصاد_مقاومتی #رشد_درونزا و تکیه بر امکانات و #نیروهای_جوان_داخلی جهت تقویت و افزایش استحکام در اقتصاد می‌باشد. در صورت عدم همکاری #دولت_با_ملت، برای بکار گیری نیروهای درونی، دولت با شکست زود هنگام مواجه خواهدشد. تجربه تاریخی: پس از #تاراج_نفت_ایران توسط #انگلیس در #قرارداد_دارسی ملت ایران خواهان #استقلال و ملی شدن صنعت نفت شد. #دولت_مصدق به‌همراهی ملت و رهبران دینی این مهم را توانستند به سرانجام برسانند. اما پس از آن، کارشکنی های انگلستان برای #تحریم_نفت_ایران، فشار بر کشورها و شرکت های بین المللی را آغاز کرد... #دولت_مصدق تصور می‌کرد که برای رهایی از ظلم یک #بیگانه، می‌توان به لطف #بیگانه ای دیگر امید داشت. از همین رو مصدق بجای تکیه بر نیروها و توان داخل برای ساختن اقتصاد و اعتماد به مردمی که خود خواهان استقلال صنعت نفت بوده اند، با #آمریکا وارد #مذاکره شده و با اعتماد زیادی به #آمریکا در پی جبران مظالم #انگلیس بود. اما آمریکا همه #تعهداتی را که در قبال مصدق داشت را زیر پا گذاشت و #وام_های وعده داده شده به #دولت_مصدق را پرداخت نکرد. سرانجام در تاریخ 27 مرداد، هندرسون نماینده آمریکا وارد ایران شد و 28 مرداد با #دخالت_مستقیم_آمریکا؛ #دولت_مصدق_سقوط کرد... بیایید از تاریخ عبرت بگیریم... به جوانان میهن اعتماد کنیم...لبخند را برصورت مردم امیدوارِِ خودمان بزنیم... و با تکیه بر توان داخل، تحریم ها را دور بزنیم... #سیدسجادپادام https://telegram.me/sspadam
#اعتماد_به_بیگانه_آفت_اقتصاد_مقاومتی

یکی از اهدافِ #اقتصاد_مقاومتی #رشد_درونزا و تکیه بر امکانات و #نیروهای_جوان_داخلی جهت تقویت و افزایش استحکام در اقتصاد می‌باشد.
در صورت عدم همکاری #دولت_با_ملت، برای بکار گیری نیروهای درونی، دولت با شکست زود هنگام مواجه خواهدشد.

تجربه تاریخی: پس از #تاراج_نفت_ایران توسط #انگلیس در #قرارداد_دارسی ملت ایران خواهان #استقلال و ملی شدن صنعت نفت شد. #دولت_مصدق به‌همراهی ملت و رهبران دینی این مهم را توانستند به سرانجام برسانند. اما پس از آن، کارشکنی های انگلستان برای #تحریم_نفت_ایران، فشار بر کشورها و شرکت های بین المللی را آغاز کرد... #دولت_مصدق تصور می‌کرد که برای رهایی از ظلم یک #بیگانه، می‌توان به لطف #بیگانه ای دیگر امید داشت.

از همین رو مصدق بجای تکیه بر نیروها و توان داخل برای ساختن اقتصاد و اعتماد به مردمی که خود خواهان استقلال صنعت نفت بوده اند، با #آمریکا وارد #مذاکره شده و با اعتماد زیادی به #آمریکا در پی جبران مظالم #انگلیس بود. اما آمریکا همه #تعهداتی را که در قبال مصدق داشت را زیر پا گذاشت و #وام_های وعده داده شده به #دولت_مصدق را پرداخت نکرد.

سرانجام در تاریخ 27 مرداد، هندرسون نماینده آمریکا وارد ایران شد و 28 مرداد با #دخالت_مستقیم_آمریکا؛ #دولت_مصدق_سقوط کرد...

بیایید از تاریخ عبرت بگیریم...
به جوانان میهن اعتماد کنیم...لبخند را برصورت مردم امیدوارِِ خودمان بزنیم... و با تکیه بر توان داخل، تحریم ها را دور بزنیم...

#سیدسجادپادام
https://telegram.me/sspadam