تحقق اقتصاد مقاومتی بدون فرهنگ و سیاست مقاومتی امکان پذیر نیست. ما ملت مسلمانی هستیم که حرف حقی داریم؛ و پای این حرف حق ایستاده ایم و برای تداوم ایستادن، باید خود را قوی کنیم. زیرا ما در جهانی زندگی می‌کنیم که کشوری مانند آمریکا برای تنظیم قیمت بازار، گندم مازاد خود را به دریا می ریزد و آن را به گرسنگان آفریقایی نمی دهد. لذا با تنبلی فرهنگی و رانت و سازش سیاسی نمی توان قدرت مقاومت اقتصاد ملی را افزایش داد. باید معادلات حاکم بر فرهنگ و سیاست در کشور ساختاری جهادی پیدا کنند. باید برای مدیرانی که از بن دندان به معارف انقلاب اسلامی اعتقاد ندارند فکری اساسی کرد. مدیران یاس پراکن جامعه را مایوس می‌کند. مدیر جامعه انقلاب اسلامی باید مصداق شعار «ما می‌توانیم» باشد. اگر دوت ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند همراه امت و امام امت در پیشبرد معارف انقلاب حرکت کنند باید برای تحقق فرهنگ و سیاست و اقتصاد مقاوم، «دولت در سایه» تشکیل شود، دولت در سایه ای که از بن دندان به معارف انقلاب اسلامی و دشمنی آشتی ناپذیر این انقلاب با استکبار و نظام سلطه اعتقاد داشته باشد. #سیدسجادپادام

تحقق اقتصاد مقاومتی بدون فرهنگ و سیاست مقاومتی امکان پذیر نیست.

ما ملت مسلمانی هستیم که حرف حقی داریم؛ و پای این حرف حق ایستاده ایم و برای تداوم ایستادن، باید خود را قوی کنیم. زیرا ما در جهانی زندگی می‌کنیم که کشوری مانند آمریکا برای تنظیم قیمت بازار، گندم مازاد خود را به دریا می ریزد و آن را به گرسنگان آفریقایی نمی دهد.

لذا با تنبلی فرهنگی و رانت و سازش سیاسی نمی توان قدرت مقاومت اقتصاد ملی را افزایش داد. باید معادلات حاکم بر فرهنگ و سیاست در کشور ساختاری جهادی پیدا کنند.

باید برای مدیرانی که از بن دندان به معارف انقلاب اسلامی اعتقاد ندارند فکری اساسی کرد. مدیران یاس پراکن جامعه را مایوس می‌کند. مدیر جامعه انقلاب اسلامی باید مصداق شعار «ما می‌توانیم» باشد.

اگر دوت ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند همراه امت و امام امت در پیشبرد معارف انقلاب حرکت کنند باید برای تحقق فرهنگ و سیاست و اقتصاد مقاوم، «دولت در سایه» تشکیل شود، دولت در سایه ای که از بن دندان به معارف انقلاب اسلامی و دشمنی آشتی ناپذیر این انقلاب با استکبار و نظام سلطه اعتقاد داشته باشد.

#سیدسجادپادام