📢 دانش آموزان دبستانی در اهواز که در مسابقات علمی کشوری مقام کسب کردند پس از دیدن جوایز خود که یک کیف شامل لوازم تحریر خارجی بود،بدلیل حمایت ازتولید ملی از دریافت جایزه خودداری کردند. @sspadam

📢 دانش آموزان دبستانی در اهواز که در مسابقات علمی کشوری مقام کسب کردند پس از دیدن جوایز خود که یک کیف شامل لوازم تحریر خارجی بود،بدلیل حمایت ازتولید ملی از دریافت جایزه خودداری کردند.
@sspadam
📢 دانش آموزان دبستانی در اهواز که در مسابقات علمی کشوری مقام کسب کردند پس از دیدن جوایز خود که یک کیف شامل لوازم تحریر خارجی بود،بدلیل حمایت ازتولید ملی از دریافت جایزه خودداری کردند.
@sspadam