پدرم خواست دستم بیاندازد به من گفت تو که این همه علوم انسانی خواندی بگو ببینم، لیبرالیسم یعنی چه؟ گفتم: لیبرالیسم آن توحشی بود که شما و دوستانت 8 سال برابر آن ایستادید. پدر که در فکر پاسخی از جنس به هم بافتن پارادایم و نظریه و ...از سوی من بود، با این جواب جا خورد و گفت پس نئولیبرالیسم یعنی چه؟ گفتم نئولیبرالیسم یعنی توحشی جدیدتر و خشن تر، که دوستان من در خان طومان و حلب و دمشق مقابل آن ایستاده اند. #سید_سجاد_پادام @sspadam

پدرم خواست دستم بیاندازد
به من گفت تو که این همه علوم انسانی خواندی بگو ببینم، لیبرالیسم یعنی چه؟

گفتم: لیبرالیسم آن توحشی بود که شما و دوستانت 8 سال برابر آن ایستادید.

پدر که در فکر پاسخی از جنس به هم بافتن پارادایم و نظریه و ...از سوی من بود، با این جواب جا خورد و گفت پس نئولیبرالیسم یعنی چه؟

گفتم نئولیبرالیسم یعنی توحشی جدیدتر و خشن تر، که دوستان من در خان طومان و حلب و دمشق مقابل آن ایستاده اند.

#سید_سجاد_پادام

@sspadam