🔴🔻 پاسخ یکی از مخاطبان عزیز به مطلب نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و هزینه 3 هزارمیلیاردی مواد آرایشی : جانا سخن اززبان ما میگویی انچه فرمودید کاملا صحیح و غیر قابل انکاراست. اما,,, نمیتوان از سرقت ناجوانمردانه سه هزار میلیارد تومان پول مردم ایران به صرف اینکه یکبار اتفاق افتاده عبور کرد. زیرا هزینه لوازم ارایش بوسیله مردم واز جیبشان پرداخت میشود واگر هم صرف لوازم ارایش نشود درامور شخصی دیگری هزینه میشود. ولی سه هزار میلیارد تومان دزدی متعلق به بیت المال بوده است... امادرخصوص واردات لوازم ارایش ذکر چند نکته ضروری بنظر میرسد. ۱ باید به نوع واردات و اشخاص وارد کننده دقت خاص نمود زیرا تمام واردات از مبادی ورودی مجاز انجام نمیگیرد بلکه بیشتر از نیمی از لوازم ارایشی موجود دربازار ایران بطور قاچاق وارد شده که بخش کوچکی از ان بوسیله مرزنشینان کول بر وقسمت عمده ان توسط قاچاقچیان کلان و قدرتمندی وارد کشور میشود که بیشترشان با ایجاد کانالهای ارتباطی در میان بخشهای کمتر سالم مسول دربخشهای مبارزه باقاچاق از هرگونه بازخواست وتوقیف کالا مصون هستند. ۲ بخش دیگری از واردات اینگونه کالاها تحت مجوزهای رسمی جهت واردات اقلام دارویی صورت میگیرد که متاسفانه با زدوبند میان وارد کنندگان وعوامل نظارتی انجام میشود. واغلب تحت عنوان رانت ازان یاد میشود. ۳ وسرانجام بخش کوچکی از سهم واردات متعلق است به کارخانه های تولیید لوازم بهداشتی وارایشی که بصورت مواد اولیه وکالاهای واسطه ای وارد میشود که بازهم دراین بخش نیز تخلفاتی صورت میگیرد ودر بسیاری موارد وارد کننده ترجیح میدهد بجای وارد کردن مواد وکالاهای واسطه وصرف هزینه برای تولید داخلی اجناس بی کیفیت و اماده فروش ارزان قیمت را وارد وسود بیشتری بدست اورند. در تمام موارد بالا چند نکته قابل توجه واساسی مشترک است. یکم اینکه درهیچ نوع از واردات فوق الذکر افراد عادی وغیر وابسته به نهادهای صاحب قدرت نمیتوانند وارد شوند. دوم بجز کول بران مرزی که سهم بسیار ناچیزی از بازار سه هزار میلیاردی دارند سایر موارد بصورت عمده وباندی واغلب انحصاری انجام میگیرد بطوریکه حتی اطلاعات مربوطه نیز به شکلی فوق محرمانه وکاملا مخفیانه حفظ میشود. سوم درتمام موارد جای خالی دستگاههای نظارتی کاملا محسوس واشکار است و نه از گمرک خبری هست ونه از قوه قضاییه گارد مرزی نیروی انتظامی بسیج سپاه پاسداران وحتی متولی اصلی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز... چهارم یقینا بعداز سخنرانی رهبر معظم وتذکرات ایشان برخی برای مدتی کوتاه به جنب وجوش می افتند ودر رسانه ها جارو جنجال به پا میکنند که مثلا منویات رهبری را اجرا میکنند وپس از چندی بدون اینکه اقدام عملی صورت گرفته باشد با همان اش وهمان کاسه... وقاچاقچیان محترم به کار همیشگی مشغول رزق حلال میرسد,,, @sspadam

🔴🔻 پاسخ یکی از مخاطبان عزیز به مطلب نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و هزینه 3 هزارمیلیاردی مواد آرایشی :

جانا سخن اززبان ما میگویی
انچه فرمودید کاملا صحیح و غیر قابل انکاراست. اما,,,
نمیتوان از سرقت ناجوانمردانه سه هزار میلیارد تومان پول مردم ایران به صرف اینکه یکبار اتفاق افتاده عبور کرد. زیرا هزینه لوازم ارایش بوسیله مردم واز جیبشان پرداخت میشود واگر هم صرف لوازم ارایش نشود درامور شخصی دیگری هزینه میشود. ولی سه هزار میلیارد تومان دزدی متعلق به بیت المال بوده است...
امادرخصوص واردات لوازم ارایش ذکر چند نکته ضروری بنظر میرسد.

۱ باید به نوع واردات و اشخاص وارد کننده دقت خاص نمود زیرا تمام واردات از مبادی ورودی مجاز انجام نمیگیرد بلکه بیشتر از نیمی از لوازم ارایشی موجود دربازار ایران بطور قاچاق وارد شده که بخش کوچکی از ان بوسیله مرزنشینان کول بر وقسمت عمده ان توسط قاچاقچیان کلان و قدرتمندی وارد کشور میشود که بیشترشان با ایجاد کانالهای ارتباطی در میان بخشهای کمتر سالم مسول دربخشهای مبارزه باقاچاق از هرگونه بازخواست وتوقیف کالا مصون هستند.

۲ بخش دیگری از واردات اینگونه کالاها تحت مجوزهای رسمی جهت واردات اقلام دارویی صورت میگیرد که متاسفانه با زدوبند میان وارد کنندگان وعوامل نظارتی انجام میشود. واغلب تحت عنوان رانت ازان یاد میشود. ۳ وسرانجام بخش کوچکی از سهم واردات متعلق است به کارخانه های تولیید لوازم بهداشتی وارایشی که بصورت مواد اولیه وکالاهای واسطه ای وارد میشود که بازهم دراین بخش نیز تخلفاتی صورت میگیرد ودر بسیاری موارد وارد کننده ترجیح میدهد بجای وارد کردن مواد وکالاهای واسطه وصرف هزینه برای تولید داخلی اجناس بی کیفیت و اماده فروش ارزان قیمت را وارد وسود بیشتری بدست اورند.

در تمام موارد بالا چند نکته قابل توجه واساسی مشترک است. یکم اینکه درهیچ نوع از واردات فوق الذکر افراد عادی وغیر وابسته به نهادهای صاحب قدرت نمیتوانند وارد شوند. دوم بجز کول بران مرزی که سهم بسیار ناچیزی از بازار سه هزار میلیاردی دارند سایر موارد بصورت عمده وباندی واغلب انحصاری انجام میگیرد بطوریکه حتی اطلاعات مربوطه نیز به شکلی فوق محرمانه وکاملا مخفیانه حفظ میشود. سوم درتمام موارد جای خالی دستگاههای نظارتی کاملا محسوس واشکار است و نه از گمرک خبری هست ونه از قوه قضاییه گارد مرزی نیروی انتظامی بسیج سپاه پاسداران وحتی متولی اصلی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز... چهارم یقینا بعداز سخنرانی رهبر معظم وتذکرات ایشان برخی برای مدتی کوتاه به جنب وجوش می افتند ودر رسانه ها جارو جنجال به پا میکنند که مثلا منویات رهبری را اجرا میکنند وپس از چندی بدون اینکه اقدام عملی صورت گرفته باشد با همان اش وهمان کاسه...
وقاچاقچیان محترم به کار همیشگی مشغول رزق حلال میرسد,,,
@sspadam