🔴🔻 هفتمین پاسخ روحانیون عزیز به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه: اگر این گروه الگو می شدند امروز سنایع نساجی کشور تعطیل نبود و هزاران کارگر متخصص بیکار نبودند ام اگر مدعیان عمل به اقتصاد مقامتی به بهانه های واهی دست از قاچاق پارچه برندارند چه سود؟ @sspadam

🔴🔻 هفتمین پاسخ روحانیون عزیز به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه:

اگر این گروه الگو می شدند امروز سنایع نساجی کشور تعطیل نبود و هزاران کارگر متخصص بیکار نبودند ام اگر مدعیان عمل به اقتصاد مقامتی به بهانه های واهی دست از قاچاق پارچه برندارند چه سود؟
@sspadam