کار دومی که میشه کرد اینه که از ترکیب ga و lM استفاده کنی نصفی داده ها رو با ژنتیک ونصفه دیگر رو با LM اموزش بدید

کار دومی که میشه کرد اینه که از ترکیب ga و lM استفاده کنی
نصفی داده ها رو با ژنتیک ونصفه دیگر رو با LM اموزش بدید
کار دومی که میشه کرد اینه که از ترکیب ga و lM استفاده کنی
نصفی داده ها رو با ژنتیک ونصفه دیگر رو با LM اموزش بدید
منظورتون از LM چیه؟