بازم میگم باژنتیک نمیتونید mLP رو زیاد بهبود بدید

بازم میگم باژنتیک نمیتونید mLP رو زیاد بهبود بدید