فقط میتونید توی ژنتیک عملگرها رو عوض کنید و بهترین مجموعه عملگر(انتخاب و برش- جهش) رو پیدا کنید برای آموزش MLP

فقط میتونید توی ژنتیک عملگرها رو عوض کنید و بهترین مجموعه عملگر(انتخاب و برش- جهش) رو پیدا کنید برای آموزش MLP