یادش بخیر اینا تمرین کلاسی ما بود: الگوریتم ژنتیک برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه

یادش بخیر اینا تمرین کلاسی ما بود:
الگوریتم ژنتیک برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
یادش بخیر اینا تمرین کلاسی ما بود:
الگوریتم ژنتیک برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
واقعا چه خوب، جزوه یا کتاب آموزشی که این مباحث توش باشه ندارید؟