همسانی گرامری بخش های جمله ( Parallelism) بخش 2: همسانی با حروف ربط جفت @GRE_Borzabadi حروف ربط جفت عبارتند از: both . . . and either . . . or whether . . . or neither . . . nor not only . . . but also این جفت ها بخش هایی را که از نظ دستوری یکسان هستند ( دو جمله، دو فعل، دو عبارت فعلی و غیره) را ربط میدهند. مثال: EITHER we move to New York this year OR we move to Kansas next year. ( دو جمله) We EITHER move to New York this year OR move to Kansas next year. ( دوعبارت فعلی) We move EITHER to New York this year OR to Kansas next year. (دو عبارت حرف اضافه ای) اشتباهات معمول همراه با اصلاح آنها: INCORRECT: Renee can’t decide whether to go into medicine or be a lawyer. CORRECT: Renee can’t decide whether to go into medicine or to go into law. OR CORRECT: Renee can’t decide whether to become a doctor or to become a lawyer. INCORRECT: We must not only join the opposition but also we must distance ourselves from the issue. CORRECT: We must not only join the opposition but also distance ourselves from the issue. @GRE_Borzabadi تمرین: چنانچه هر یک از جمله های زیر درست است، مقابل آن کلمه "درست" را بنویسید و در صورتیکه هر یک از جمله های زیر غلط هستند، شکل صحیح آنها را بازنویسی کنید. 1. Both my brother will take care of the dog and I during the holidays. 2. I would like to congratulate both the evening staff and their manager for the time they’ve spent on this special project. 3. He not only brought home his best friend but also the neighbor’s dog. 4. My neighbor uses her van neither to chauffer her teenagers nor shopping. 5. Mr. Uliberri will either ask you or me to join him for lunch. Answer key: 1. Both my brother and I will take care of the dog during the holidays. 2. CORRECT 3. He brought home not only his best friend but also the neighbor’s dog. 4. My neighbor uses her van neither to chauffer her teenagers nor to shop. 5. Mr. Uliberri will ask either you or me to join him for lunch. @GRE_Borzabadi

همسانی گرامری بخش های جمله ( Parallelism)
بخش 2: همسانی با حروف ربط جفت

@GRE_Borzabadi
حروف ربط جفت عبارتند از:

both . . . and either . . . or whether . . . or

neither . . . nor not only . . . but alsoاین جفت ها بخش هایی را که از نظ دستوری یکسان هستند ( دو جمله، دو فعل، دو عبارت فعلی و غیره) را ربط میدهند.


مثال:


EITHER we move to New York this year OR we move to Kansas next year. ( دو جمله)

We EITHER move to New York this year OR move to Kansas next year. ( دوعبارت فعلی)

We move EITHER to New York this year OR to Kansas next year. (دو عبارت حرف اضافه ای)
اشتباهات معمول همراه با اصلاح آنها:


INCORRECT: Renee can’t decide whether to go into medicine or be a lawyer.
CORRECT: Renee can’t decide whether to go into medicine or to go into law.
OR
CORRECT: Renee can’t decide whether to become a doctor or to become a lawyer.


INCORRECT: We must not only join the opposition but also we must distance ourselves from the issue.
CORRECT: We must not only join the opposition but also distance ourselves from the issue.

@GRE_Borzabadiتمرین: چنانچه هر یک از جمله های زیر درست است، مقابل آن کلمه "درست" را بنویسید و در صورتیکه هر یک از جمله های زیر غلط هستند، شکل صحیح آنها را بازنویسی کنید.

1. Both my brother will take care of the dog and I during the holidays.

2. I would like to congratulate both the evening staff and their manager for the time they’ve spent on this special project.

3. He not only brought home his best friend but also the neighbor’s dog.

4. My neighbor uses her van neither to chauffer her teenagers nor shopping.

5. Mr. Uliberri will either ask you or me to join him for lunch.
Answer key:

1. Both my brother and I will take care of the dog during the holidays.

2. CORRECT

3. He brought home not only his best friend but also the neighbor’s dog.

4. My neighbor uses her van neither to chauffer her teenagers nor to shop.

5. Mr. Uliberri will ask either you or me to join him for lunch.


@GRE_Borzabadi