کتاب فارسی نخستین درس در احتمال تالیف اس-راس ترجمه دکتر اذرنوش، دکتر بزرگ نیا، دکتر علی مشکانی، دکتر حسینعلی نیرومند @edu_math 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

کتاب فارسی نخستین درس در احتمال
تالیف اس-راس
ترجمه دکتر اذرنوش، دکتر بزرگ نیا، دکتر علی مشکانی، دکتر حسینعلی نیرومند
@edu_math
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇