فرمول نامه و بودجه بندی فصل به فصل دروس ریاضی و فیریک در چند دوره کنکور سراسری ( مفید برای همه پایه ها - تجربی ، ریاضی ) @edu_math 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

فرمول نامه و بودجه بندی فصل به فصل دروس ریاضی و فیریک در چند دوره کنکور سراسری ( مفید برای همه پایه ها - تجربی ، ریاضی )

@edu_math
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇