اعداد کوچکتر از یک، عجب خواص عجیبی دارند!!! 0.2 شاید مانند انسان های کوچکتر از حد آدمیت و آدم های کوتاه نظر هستند.. وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند. 3×0.2=0.6 وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را پیششان تقسیم کنی و بازگو کنی، مشکلاتت بزرگتر میشوند. 3÷0.2=15 وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی، مقدار زیادی به تو اضافه نمیشود، چیزی به تو نمی آموزند. 3+0.2=3.2 و اگر آنها را از زندگی کم کنی، چیز زیادی از دست نداده ای!!! 3-0.2=2.8

اعداد کوچکتر از یک، عجب خواص عجیبی دارند!!! 0.2
شاید مانند انسان های کوچکتر از حد آدمیت و آدم های کوتاه نظر هستند..
وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند.
3×0.2=0.6
وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را پیششان تقسیم کنی و بازگو کنی، مشکلاتت بزرگتر میشوند.
3÷0.2=15
وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی، مقدار زیادی به تو اضافه نمیشود، چیزی به تو نمی آموزند.
3+0.2=3.2
و اگر آنها را از زندگی کم کنی، چیز زیادی از دست نداده ای!!!
3-0.2=2.8