دوستان باتجربه تر و دقیق تری از بنده هستند در گروه شما را کمک خواهند کرد ما ولی این راه را پیشنهاد می کنیم. درود 🌹

دوستان باتجربه تر و دقیق تری از بنده هستند در گروه شما را کمک خواهند کرد ما ولی این راه را پیشنهاد می کنیم. درود 🌹