این دستور رو میزنم دیگه messages بزرگ نمیشه

این دستور رو میزنم دیگه messages بزرگ نمیشه