تو fstab براتون با uuid مشخص شده

تو fstab براتون با uuid مشخص شده
تو fstab براتون با uuid مشخص شده
وقتی کنترلر اسکازی عوض میشه uuid عوض نمیشه
وقتی کنترلر اسکازی عوض میشه uuid عوض نمیشه
چک کنید
با آدرس دیوایس تو fstab آدرس دهی کنید
چک کنید
با آدرس دیوایس تو fstab آدرس دهی کنید
خیلی ممنون مشکل از همین بود
خیلی ممنون مشکل از همین بود
خدا رو شکر