تحلیل و طراحی در هر اسپرینت هم وجود داره ولی نه به اون شکلی که در آبشاری وجود داره. طراحی و تحلیل به صورت تدریجی و emerge صورت میگیره. نمودار زیر رو ببینید، نمودار نشون دهنده ی طول یک اسپرینت برای مثلا 3 داستان کاربر (نیازمندی) هست. منحنی های آبی به تحلیل اون داستان اشاره میکنه. و مثلا منحنی قرمز کد نویسی، منحنی سبز به تست و الی آخر

تحلیل و طراحی در هر اسپرینت هم وجود داره ولی نه به اون شکلی که در آبشاری وجود داره. طراحی و تحلیل به صورت تدریجی و emerge صورت میگیره.
نمودار زیر رو ببینید، نمودار نشون دهنده ی طول یک اسپرینت برای مثلا 3 داستان کاربر (نیازمندی) هست. منحنی های آبی به تحلیل اون داستان اشاره میکنه.
و مثلا منحنی قرمز کد نویسی، منحنی سبز به تست و الی آخر