خودم یه چیزایی تو نت پیدا کردم اما مشکل دارند

خودم یه چیزایی تو نت پیدا کردم اما مشکل دارند