اون حل شد قضیه پارامتر ها

اون حل شد قضیه پارامتر ها