من یه کوئری دارم مشکل میده

من یه کوئری دارم مشکل میده