کاراکتر * چه در like و چه در = معنای خاصی نداره و به عنوان یک کاراکتر معمولی محسوب میشه

کاراکتر * چه در like و چه در = معنای خاصی نداره و به عنوان یک کاراکتر معمولی محسوب میشه