مرسی از پاسختون پس راه صحیح برای نگهداری ستون زیاد ایجاد ریلیشن هست.

مرسی از پاسختون
پس راه صحیح برای نگهداری ستون زیاد ایجاد ریلیشن هست.