راه حل دیگه نوشتن ماکرو در خود سند word و انتقال اطلاعات جداول به sql server هست

راه حل دیگه نوشتن ماکرو در خود سند word و انتقال اطلاعات جداول به sql server هست
راه حل دیگه نوشتن ماکرو در خود سند word و انتقال اطلاعات جداول به sql server هست
جالبه. شما مثالی برای این مورد دارید؟
جالبه. شما مثالی برای این مورد دارید؟
https://wordtosql.codeplex.com/releases/view/14360