یا اصلا اینطور بگم شدنیه؟

یا اصلا اینطور بگم شدنیه؟